สัญญากู้ยืมเงิน

LOAN AGREEMENT

THIS LOAN AGREEMENT is made this _th day of ___, 2011. สัญญา กู้ยืมเงินฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ______ พ.ศ. 2554.

BETWEEN ระหว่าง

Mr. / Mrs. / Ms. ____, __ years of age, a ______ national, holding a ____ passport with number _______, currently residing at __________, _____________, Province, Thailand (the “Lender”) an

dนาย/นาง/นางสาว _____, __ ปี,___________ ถือหนังสือเดินทางที่เลขที่ ________, ขณะนี้อยู่บ้านเลขที่ ____________ ___________ ______ย, ต่อไปนี้เรียกว่า (“ผู้ให้กู้”) และ 

Mr. / Mrs. / Ms. _______, __ years of age, a Thai national, holding a Thai ID-card with number _______, currently  residing at _____________, ____________ Province, Thailand (the “Borrower”), copies of the ID card and household registration book are attached hereto as Attachment 1 and deemed as a part hereof. 

WHEREAS  โดยที่ 

Upon the terms and conditions set forth in this Agreement, the Borrower desires to borrow a sum of money from the Lender for the ___insert purpose___ as described in the documents attached hereto as Attachment 2 and incorporated herein by reference and deemed as a part hereof, and the Lender is willing to lend the sum to the Borrower for such purpose.

certified translation to be included

WHEREBY IT IS AGREED as follows:  ดังนั้น คู่สัญญา จึงได้ตกลงกันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้1.

1. The Lender agrees to lend to the Borrower and the Borrower agrees to borrow from the Lender the sum of ______Baht (___[in writing]____) (the “Capital”), upon execution hereof the Borrower has already received the Capital in full. 

1. ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้ยืมเงินและผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ______ บาท (__________) ("เงินต้น")  โดยในสัญญาฉบับนี้ผู้กู้ได้รับเงินต้นเต็มจำนวนจากผู้ให้กู้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

2.  The Borrower has to return the Capital within a stipulated period of _____(specify term in years and or months)____ at an interest rate of _(insert rate not exceeding 15%)__ percent per annum. 

3. The Borrower will repay the Capital in __insert number___equal uninterrupted monthly installments of baht ______ each on the _____ day of each month starting on the _____day of _______, 2011, and ending on _________, 20____.

Each payment should be made _______ _________ ___ (specify repayment method, e.g Lender’s bank details, or address at which the payments must be made)_______.

4. Notwithstanding anything else contained in this agreement the whole of the Capital or so much of it as for the time being remains outstanding and all interest accrued but unpaid shall immediately become repayable without giving anyone further notice in any of the following events:

แม้ว่า จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นในสัญญาฉบับนี้ ให้เงินต้นทั้งหมดหรือเงินต้นที่ยังคงค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระโดย ทันทีในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

  • In case if the Borrower is unable to pay the installment for three consecutive due dates; 
  • If the Borrower mortgages the Property or uses the Property as collateral for finance from any bank or finance company; 
  • If a receiver or administrator shall be appointed and/or takes possession of the Borrower’s assets or any part of them.

5. In the event the Borrower shall default on his obligation to repay the Loan then it is agreed that the Lender may charge all costs of collection, including the Lender's reasonable legal fees against the Borrower.Translation to be included

6.  Custom clause

7. Custom clause

8.   The Borrower shall be entitled to assign the burden of this agreement only upon the written consent and approval of the Lender.  The Lender shall reserve the right to refuse consent to assignment.

ผู้กู้มีสิทธิที่จะ โอนหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ภายใต้ความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ให้กู้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ความยินยอมในการโอนหนี้ดังกล่าว

9. The Borrower agrees that in case of change of address from that specified in this agreement, the Borrower shall give prior written notification to the Lender of such change. Translation to be included

10. Unless the sole intention of the Lender is provided otherwise, the Lender and the Borrower agree that the terms of this Loan agreement shall upon the Lender’s death devolve to the Lender’s heirs and successors and be enforceable by the Lender’s heirs and successors.

หาก ผู้ให้กู้มิได้แสดงเจตนาไว้เป็นประการอื่น ผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงว่าบรรดาข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ให้ตกทอดและ มีผลใช้บังคับไปยังทายาทหรือผู้รับมรดกของผู้ให้กู้หากผู้ให้กู้ถึงแก่ความ ตาย

11. This agreement is made in accordance with the laws of the Kingdom of Thailand. This Agreement shall be interpreted and governed in all respects according to the law of the Kingdom of Thailand whose courts shall have exclusive jurisdiction of any matters arising relative to this Agreement.

สัญญาฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและให้สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้นำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาและพิพากษาของศาลไทย

12. In the event it is determined that any provision of this agreement is invalid because it is contrary to applicable law, that provision is deemed separable from the rest of the agreement, such that the remainder of the agreement remains valid and enforceable.

ในกรณีที่ข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือตกเป็น โมฆะเนื่องจากขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ ให้ถือว่าข้อสัญญานั้นแยกส่วนจากข้อสัญญาส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

13. Custom clause

IN WITNESS WHEREOF, the Borrower and the Lender have hereunto executed this agreement in the presence of witnesses on the day, month and year first written above.

เพื่อ เป็นหลักฐานของการทำสัญญาดังกล่าว ผู้กู้และผู้ให้กู้จึงได้ลงนามในสัญญานี้ต่อหน้าพยานในวัน เดือน ปีที่ปรากฏข้างต้

Signed by_______________________  ____ ( Lender ผู้ให้กู้)  Mr. / Mrs. / Ms.  ______________   นาย/นาง/นางสาว _______________

Signed By_______________________  ____ (Borrower ผู้กู้ )   Mr. / Mrs. / Ms.  ______________   นาย/นาง/นางสาว _______________

Signed By _____________________ (Witness พยาน)            (name ……………………)        Address:        ID-card No. 

Signed By _____________________ (Witness พยาน)            (name ……………………)        Address:        ID-card No.  

Order a lawyer drafted template or custom loan agreement with a certified Thai translation click to continue